Ders 17/1. Karahisar Kalesi Solfej, Nota Çalışması 

Ders 17/2. Karahisar Kalesi Solfej, Bağlama Dersi